gedragscode

Gedragscode Stichting Dansgroep Ralda


Algemene gedragsregels die gelden als je bij ons mee komt doen als vrijwilligers, stagiair(e), betaalde krachten en lid van onze organisatie. Als vrijwilliger, stagiair(e), betaalde kracht of lid van onze organisatie vragen dien je de gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en dat je volgens de gedragscode zult handelen. 

Wij gaan binnen onze organisatie met respect met elkaar om. Wij discrimineren niet, sluiten niemand buiten en pesten heeft geen plaats in onze organisatie. Wij zeggen er iets van als we iemand dit soort gedrag zien of horen vertonen. Wij zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen eenieder zich veilig en gerespecteerd voelt. 

We behandelen iedereen gelijk 
Niemand wordt voorgetrokken door bijvoorbeeld docenten, bestuursleden of anderen die beslissingen kunnen nemen over onze leden/deelnemers. Wij zijn ons bewust van machtsverschillen binnen onze organisatie.  

We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie 
Wanneer we over vertrouwelijke informatie van deelnemers of leden beschikken, gaan we hier zorgvuldig mee om. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie verkregen over huiselijke en financiële omstandigheden en informatie die valt onder de AVG en gegevens van onze opdrachtgevers.

We zorgen voor functioneel contact 
Wij zijn ons ervan bewust dat de activiteiten binnen onze organisatie vragen om fysiek contact.  Wij zorgen ervoor dat het contact functioneel is en dat wij direct het fysieke contact onderbreken/stoppen als de ander afstand neemt of op andere wijze te kennen geeft de aanraking onplezierig te vinden.  

We laten de ander in zijn waardigheid 
Wij onthouden ons ervan elkaar te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast en wij zeggen er iets van als anderen een dergelijke bejegening tonen.  

We onthouden ons van intimiderende en/of seksuele benadering of misbruik 
Wij onthouden ons van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van onze leden en medewerkers (ongeacht hun leeftijd). Wij raken onze leden en elkaar niet op zodanige wijze dat deze aanraking naar redelijke verwachting als bedreigend, intimiderend, seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden. Wij zien erop toe dat er geen seksueel geladen of kleinerend/beledigende opmerkingen over het lichaam van onze leden of van elkaar gemaakt worden: dat schept immers een onveilig klimaat. Wij respecteren ieders persoonlijke ruimte.  

We gaan met respect om met de materialen 
Kleding die eigendom is van onze organisatie wordt niet gedragen buiten onze activiteiten. Apparatuur die eigendom is van, of wordt gehuurd door, onze organisatie blijft te allen tijde op de locatie(s) die daartoe door het bestuur zijn aangewezen. Er wordt van ons allen verwacht dat we met zaken in bruikleen handelen overeenkomstig de contractueel overeengekomen bestemming en ons houden aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en milieuvoorschriften.  

We vermijden het gebruik van drugs en/of alcohol 
Het gebruik van drugs en/of alcohol is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als vrijwilliger niet toegestaan; evenmin het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.  

Giften en geschenken 
Wij nemen geen giften, geschenken of andere beloningen aan van derden, tenzij na overleg met het bestuur.  

Contact met media
We verlenen alleen medewerking aan opnames, interviews van TV, dagbladen, politieke groeperingen met toestemming van het bestuur. 

Extra aandacht voor het werken met/voor minderjarigen:Wij zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. 

We laten de ander in zijn waardigheid 
Wij onthouden ons ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast en wij zeggen er iets van als andere leden een dergelijke bejegening tonen. Wij dringen niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 

We onthouden ons van intimiderende en/of seksuele benadering of misbruik 
Wij onthouden ons van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Wij raken de minderjarige niet op zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als bedreigend, intimiderend, seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden. Wij zien erop toe dat er geen seksueel geladen of kleinerend/beledigende opmerkingen over het lichaam van kinderen en jongeren gemaakt worden. Wij hebben de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zullen er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 

Wij zijn allen verantwoordelijk voor een goede invulling van deze gedragscode. Het bestuur is belast met toezicht en naleving van de gedragscode. Bij het niet naleven van de code zal door de direct verantwoordelijke bezien worden welke actie noodzakelijk of wenselijk is (sancties, juridische acties e.d.). Op het bestuur rust de verplichting om ons allen van voldoende informatie te voorzien om deze gedragscode na te kunnen leven.  

Indien wij gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zijn we verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van ons allen om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. 

Klachten/meldingen: Wanneer we een klacht/melding hebben wegens ongewenste omgangsvormen, kunnen we ons wenden tot het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon

Wijzigingen: Het bestuur kan de gedragscode eenzijdig wijzigen en dient haar vrijwilligers over wijzigingen te informeren zodra deze van kracht worden.  

Omschrijving (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (met minderjarigen) en sanctiebeleid:


Onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:  

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.  Daarnaast alle andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zullen leiden tot een onderzoek, waarin hoor- en wederhoor zal worden toegepast.  

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen altijd bij politie/justitie worden gemeld. 

Andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn: discriminatie, uitsluiting, pesten, intimidatie. Dit geldt voor alle uitingsvormen: zowel verbaal als non-verbaal, zowel fysiek als digitaal.  

Deze gedragscode is van toepassing op het voorkomen van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. We willen met elkaar een veilige omgeving creëren, waar iedereen zich veilig kan voelen! 

[14-04-2024]