Privacyverklaring

Privacyverklaring


Stichting Dansgroep Ralda, gevestigd aan De Hilde 4, 8102 KH te Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

website: www.ralda.nl

e-mail: info@ralda.nl

postadres: De Hilde 4, 8102 KH Raalte

Persoonsgegevens die wij verwerken


Stichting Dansgroep Ralda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht (leden)

– Geboortedatum (leden)

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Voor- en achternaam ouder(s)/voogd bij minderjarigen

– Naam contactpersoon (bedrijven en instellingen)

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Stichting Dansgroep Ralda heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ralda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag


Stichting Dansgroep Ralda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling en/of declaratie

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U te informeren over activiteiten die binnen Stichting Dansgroep Ralda plaatsvinden en voor u van belang kunnen zijn

U te informeren over activiteiten die verband houden met onze diensten

– Fiscale verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming


Stichting Dansgroep Ralda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Stichting Dansgroep Ralda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Voor- en achternaamOnbeperktT.b.v. reünie, jubilea e.d.
Geslacht
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Bankrekeningnummer2 jaar na beëindiging overeenkomst

 2 jaar na beëindiging overeenkomst

T.b.v. nabetalingen en/of verrekeningen

 T.b.v. nabetalingen en/of verrekeningen

Voor- en achternaam ouder(s)/voogd bij minderjarigen
Gegevens Opdrachtgevers7 jaar na beëindiging overeenkomstT.b.v. nabetalingen, verrekeningen en fiscale verplichtingen
Gegevens Docenten

Delen van persoonsgegevens met derden


Stichting Dansgroep Ralda verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij deze voor Stichting Dansgroep Ralda werkzaamheden uitvoeren in het kader van de overeenkomst met u, of hier een wettelijke verplichting voor bestaat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Stichting Dansgroep Ralda gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dansgroep Ralda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ralda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Dansgroep Ralda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Stichting Dansgroep Ralda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ralda.nl of ons postadres.