algemene voorwaarden reizen met Ralda

Algemene voorwaarden reizen met Ralda


Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Ralda: Stichting Dansgroep Ralda, gevestigd te Raalte, de organiserende partij;
 2. De deelnemer: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt voor de reis;
 3. De reis: de reis naar het festival en land, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, inclusief vervoer en overnachtingen;
 4. Het vervoer: het transport van de deelnemers, hun bagage, muziekinstrumenten en kostuums vanaf Raalte (in geval van een busreis), danwel vanaf de luchthaven (in geval van een vliegreis);
 5. Overnachtingen: Alle overnachtingen vanaf de vertrekdatum tot en met de aankomstdatum.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen een bepaalde bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Aanmeldingsformulier: het digitale aanmeldingsformulier dat te vinden is op de website www.rada.nl en waarvoor de deelnemer een link heeft ontvangen met e-mail van Ralda, waarmee de deelnemer de eerder gedane aanmelding formeel bekrachtigt;
 8. Aanmelding: de toezegging dat de deelnemer deel gaat nemen aan de reis, welke gedaan is aan Ralda door middel van een mondelinge, dan wel schriftelijke toezegging;
 9. Reissom: Het totaalbedrag dat betaald dient te worden aan Ralda om deel te kunnen nemen aan de reis.
 10. Transitland: land waardoor gereisd wordt om in het land van bestemming aan te komen, inclusief luchthavens.
 11. Reisleiding de persoon die is aangewezen door Ralda om als leider van de groep te overleggen met de artistieke leider(s) die mee zijn en met de organisatie ter plaatse.
 12. Artistieke leiding: de perso(o)n(en) die de artistieke leiding heeft/hebben over de voorstellingen van de groep.
 13. Raldashirt: T-shirt of polo met het logo van Ralda, welke door Ralda aan de deelnemer wordt verstrekt voor de duur van de reis.
 14. Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 2, Aanmelding, herroeping, annulering
 
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ralda georganiseerde reizen. Deze dienen door de deelnemer te worden geaccepteerd om aan de reis deel te kunnen nemen;
 2. De aanmelding dient te worden bekrachtigd door middel van het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier, hiermee accepteert de deelnemer de algemene voorwaarden;
 3. Zonder deze bekrachtiging is deelname aan de reis niet mogelijk;
 4. Er geldt geen herroepingsrecht na het bekrachtigen van de aanmelding met het aanmeldingsformulier, aangezien dit een bevestiging is van een eerder gedane mondelinge of schriftelijke aanmelding;
 5. In het geval dat door overmacht van de kant van de deelnemer de deelname aan de reis niet mogelijk is, blijft de verplichting tot het betalen van de reissom van kracht, tenzij Ralda anders beslist;
 6. In het geval dat door overmacht van de kant van Ralda de reis niet door kan gaan zal Ralda de reissom terugstorten op het bankrekeningnummer van de deelnemer, verminderd met de gemaakte kosten, waarvan redelijkerwijs niet van Ralda kan worden verwacht deze te dragen;
 7. In het geval dat de reis niet door kan gaan, vanwege een besluit van Ralda, niet zijnde als gevolg van overmacht, zal Ralda de volledige reissom, mits betaald, terugstorten op het bankrekeningnummer van de deelnemer. In het geval dat de reissom niet volledig betaald was, zal Ralda het betaalde deel terugstorten;

Artikel 3, Verzekering, aansprakelijkheid

 1. De deelnemer zal een adequate reis- en annuleringsverzekering voor de duur van de reis afsluiten en zal de polis op verzoek van Ralda tonen;
 2. De deelnemer is verplicht zich tegen ziektekosten en kosten ten gevolge van een ongeval te verzekeren, inclusief kosten van repatriëring. zodanig, dat alle gemaakte kosten tegen de in het land van bestemming en eventuele transitlanden geldende tarieven worden vergoed en zal de polis op verzoek aan Ralda tonen;
 3. Indien de organisatie van het festival verlangt dat een polis van een verzekering, zoals vermeld in artikel 3, lid 2, voorafgaand aan de reis overlegd wordt, zal de deelnemer op verzoek van Ralda een kopie hiervan aan Ralda ter beschikking stellen.
 4. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, zoals vermeld in lid 1, 2 en 3 van dit artikel kan de deelnemer van deelname van de reis worden uitgesloten, dit ter beoordeling van het bestuur van Ralda;
 5. Alle door de deelnemer gemaakte kosten die gedekt worden, dan wel gedekt zouden kunnen worden door een reisverzekering, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer;
 6. Alle door de deelnemer gemaakte kosten als gevolg van een annulering van de deelname aan de reis zijn te allen tijde en voor het volledige bedrag voor rekening van de deelnemer. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan Ralda besluiten (een deel van) de gemaakte kosten restitueren, echter nooit meer dan de betaalde reissom. Een dergelijk besluit wordt door het bestuur van  Ralda genomen en zal altijd schriftelijk worden meegedeeld aan de deelnemer;
 7. Alle door de deelnemer gemaakte kosten als gevolg van ziekte of ongeval komen te allen tijde voor rekening van de deelnemer;
 8. Ralda is niet aansprakelijk voor kosten als gevolg van annuleringen van vluchten, vervroegde of uitgestelde vluchten, het missen van aansluitende vluchten voor individuele deelnemers, verzuim op het werk als gevolg van het later arriveren in Nederland door gewijzigde vertrektijden of pech onderweg met het vervoermiddel, alsmede alle uit onmacht ontstane kosten voor de deelnemers; Ralda zal te allen tijde proberen de kosten hiervan zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met een ieders persoonlijke situatie;
 9. De deelnemer zal er zorg voor dragen tijdig te zijn ingeënt tegen ziekten, waarvoor de wet, de luchtvaartmaatschappij of douanebepalingen dit verlangen.;

Artikel 4, Reisdocumenten, gegevens

 1. De deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een geldig reisdocument en deze bij zich te dragen tijdens het reizen;
 2. Het reisdocument dient minstens 6 maanden geldig te zijn na terugkomst in Nederland en dient geaccepteerd te worden in het land van bestemming en in eventuele transitlanden;
 3. Indien naar het land van bestemming en eventuele transitlanden gereisd kan worden met een Europese Identiteitskaart, dan volstaat het om deze bij zich te hebben;
 4. Indien er voor de deelnemer een visumplicht bestaat voor het land van bestemming en eventuele transitlanden, is de deelnemer verplicht tijdig een visum aan te vragen;
 5. Ralda kan besluiten om een groepsvisum aan te vragen voor alle visumplichtige deelnemers, in welk geval de deelnemer tijdig het reisdocument aan Ralda ter beschikking stelt ten behoeve van dit groepsvisum;
 6. Als het reisdocument niet op tijd aan Ralda ter beschikking is gesteld kan de deelnemer niet deelnemen aan het groepsvisum en geldt lid 4 van dit artikel;
 7. De deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, voor- en achterna(a)m(en), geboortedatum, nummer van het reisdocument, geldigheid van het reisdocument, telefoonnummer en e-mailadres correct zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier;
 8. Kosten als gevolg van foutief ingevulde gegevens, alsmede als gevolg van het niet in bezit zijn van de juiste reisdocumenten, visa en verzekeringen, zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 5. Bagage, kostuums, muziekinstrumenten

 1. Indien de deelnemer als danser(es) deelneemt aan de reis, zal de deelnemer zorgen voor geschikte dansschoenen en egaal geschuurde klompen, zulks volgens aanwijzingen van de arstistieke leiding;
 2. Indien de deelnemer als muzikant deelneemt aan de reis, zal de deelnemer zorg dragen voor zijn/haar eigen instrument(en); In het geval dat er ter plekke een muziekinstrument aan de deelnemer ter beschikking wordt gesteld, zal de deelnemer hier uiterst zorgvuldig mee om gaan en het instrument in dezelfde conditie als waarin hij/zij het instrument heeft ontvangen weer overhandigen aan de organisatie ter plekke, tenzij met de organisatie anders is afgesproken;
 3. Indien er sprake is van vervoer per vliegtuig geldt er een maximum gewicht t.a.v. de ruimbagage en de handbagage, alsmede de afmetingen hiervan; de deelnemer zal er voor zorgen dat deze maxima niet wordt overschreden en zal eventuele kosten indien deze maxima wel wordt overschreden ter plekke voldoen;
 4. Indien de overschrijding van het maximumgewicht het gevolg is van een besluit van de reisleiding en noodzakelijk is voor de reis, zal Ralda de kosten hiervan dragen, dan wel verdelen over de deelnemers, dit ter besluit van het bestuur van Ralda;
 5. De deelnemer is zich er van bewust dat in het geval van een vliegreis, een deel van de eigen bagageruimte gereserveerd dient te worden voor kostuums van Ralda; Ralda zal hierover de deelnemer zo spoedig mogelijk informeren;
 6. Tijdens het reizen is de deelnemer, voor zover hij/zij daar invloed op heeft, verantwoordelijk voor een correcte behandeling van de in zijn/haar bezit zijnde kostuums;
 7. Beschadiging of vermissing van kostuums, kostuumonderdelen of attributen ten behoeve van de voorstellingen als gevolg van opzet of nalatigheid van de deelnemer zullen op de deelnemer worden verhaald, in overige gevallen ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij Ralda;
 8. De deelnemer zal deelnemen aan de reis van begin tot eind. Dit is inclusief heen- en terugreis. Hiervan kan alleen met toestemming van het bestuur van Ralda worden afgeweken, mits dit uiterlijk bij aanmelding is aangegeven, er niet teveel deelnemers een dergelijk verzoek indienen en er geen logistieke en/of organisatorische bezwaren zijn, dit alles ter beoordeling van het bestuur. In het geval de deelnemer, met instemming van het bestuur, niet met de groep mee terug reist, zijn alle eventuele extra kosten als gevolg hiervan, waaronder, maar niet beperkt tot, het overschrijden van het maximum gewicht van koffers bij één of meerdere andere deelnemers, voor rekening van de deelnemer;
 

Artikel 6, Betaling

 1. De reissom zal door Ralda zo spoedig mogelijk worden vastgesteld;
 2. De reissom omvat in ieder geval het vervoer, de kosten voor eventuele (extra) repetities, inclusief zaalhuur, de kosten voor een reisverslag, maar hoeft niet hiertoe beperkt te zijn;
 3. De betaling van de reissom dient voor de gestelde datum, zoals deze aan de deelnemers wordt kenbaar gemaakt, te zijn gedaan;
 4. Indien niet aan artikel 6 lid 3 is voldaan kan Ralda de deelnemer de deelname aan de reis ontzeggen, dan wel extra kosten voor bijvoorbeeld hogere vliegticketkosten aan de deelnemer doorberekenen;
 5. In geval van ontzegging van deelname, omdat niet aan artikel 6 lid 3 is voldaan, blijft de betalingsverplichting bestaan, tenzij iemand anders de plek en betalingsverplichting van de deelnemer overneemt;
 6. De reissom kan middels een eenmalige machtiging worden voldaan of via een overboeking door de deelnemer. Contante betalingen voorafgaand aan de reis zijn niet mogelijk, tenzij na toestemming van de penningmeester van Ralda;
 7. Het is mogelijk, na overleg met de penningmeester van Ralda, om de reissom in gedeelten te betalen, mits de reissom volledig voldaan is voorafgaand aan de reis. In uitzonderlijke gevallen zijn andere betalingsregelingen mogelijk.  Hiervoor is overleg met en toestemming van het bestuur van Ralda vooraf noodzakelijk;
 8. Extra kosten, zoals vermeld in Artikel 4 en Artikel 5 dienen door de deelnemer uiterlijk ter plekke te worden voldaan.
 

Artikel 7, Reisleiding, kleding, verblijf, activiteiten

 1. De deelnemer zal aanwijzingen van de reisleiding opvolgen;
 2. Afwezigheid bij activiteiten tijdens de reis zijn alleen mogelijk na overleg met de reisleiding;
 3. Voor alle vragen en bijzondere omstandigheden, niet aangaande de voorstellingen, kan de deelnemer bij de reisleiding terecht;
 4. Voor alle vragen aangaande de voorstellingen kan de deelnemer bij de artistieke leiding terecht;
 5. Indien de aanwezigheid van de deelnemers door de organisatie ter plekke gewenst is, dan wel verplicht wordt gesteld, zal de deelnemer hieraan gehoor geven; Afwijking hiervan is alleen mogelijk na overleg met de reisleiding;
 6. Van de deelnemer wordt een actieve deelname verwacht van alle georganiseerde activiteiten; Door ziekte of persoonlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, mits na overleg met de reisleiding;
 7. Aan de deelnemer wordt/worden Raldashirt(s) ter beschikking gesteld voor de duur van de reis, welke door de deelnemer zal/zullen worden gedragen op verzoek van de reisleiding; In principe wordt deze kleding gedragen bij alle aan het festival gerelateerde activiteiten waarbij aanwezigheid in kostuum niet gewenst is, alsmede tijdens excursies. Deze kleding dient na afloop van de reis ongewassen te worden ingeleverd;
 8. Tijdens de reis zijn het verblijf en de overnachtingen geregeld en in de meeste gevallen ook twee maaltijden per dag;
 9. Het verblijf kan bij gastgezinnen zijn of in hotels/motels of andere locaties;
 10. De deelnemer die af wil wijken van het geboden verblijf kan dit na overleg met de reisleiding en op basis van medische of persoonlijke omstandigheden verzoeken, echter zullen de extra kosten hiervoor voor rekening van de deelnemer zijn.
 11. De deelnemer kan op het aanmeldingsformulier een voorkeur aangeven ten aanzien van de maaltijden, echter kan Ralda niet garanderen dat deze voorkeur gehonoreerd kan worden door de organisatie ter plekke; Ralda zal in elk geval trachten dit voor de deelnemer te regelen;
 12. Medicijngebruik dient op het aanmeldingsformulier te worden vermeld en, indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden, zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de reisleiding;
 13. Bij ziekte en/of ongevallen wordt de deelnemer verzocht dit te melden bij de reisleiding, zodat deze de benodigde vervolgstappen kan ondernemen;